سوالات متداول
کلیه پیشنهادات پژوهشی دریافت شده درکمیته ابتدا توسط کارشناسان مربوطه از جنبه‌های مختلفی نظیر سودمندی پروژه، سابقه تحقیق در ایران و جهان، متدولوژی تحقیق و غیره بررسی شده و سپس در کمیته‌های تخصصی ذیربط بصورت فنی و تخصصی مورد بحث و بررسی بیشتر قرار گرفته و نهایتاً قبول، مردود و یا قبول مشروط می‌شود. همچنین در صورت نیاز از سازمانها و مراجع ذیربط در خصوص محتوای پروژه پیشنهادی استعلام بعمل می‌آید. معمولاً کل مدت زمان این فرایندها از دوماه فراتر نمی‌رود.
کلیه پیشنهادات پژوهشی دریافت شده درکمیته ابتدا توسط کارشناسان مربوطه از جنبه‌های مختلفی نظیر سودمندی پروژه، سابقه تحقیق در ایران و جهان، متدولوژی تحقیق و غیره بررسی شده و سپس در کمیته‌های تخصصی ذیربط بصورت فنی و تخصصی مورد بحث و بررسی بیشتر قرار گرفته و نهایتاً قبول، مردود و یا قبول مشروط می‌شود. همچنین در صورت نیاز از سازمانها و مراجع ذیربط در خصوص محتوای پروژه پیشنهادی استعلام بعمل می‌آید. معمولاً کل مدت زمان این فرایندها از دوماه فراتر نمی‌رود.