برگزاری هفتمین جلسه کمیته پژوهش استان در سال ۱۳۹۹

برگزاری هفتمین جلسه کمیته پژوهش استان در سال ۱۳۹۹

هفتمین جلسه کمیته پژوهش استان خراسان جنوبی جهت تعیین معیارهای ارزیابی و انتخاب طرح های برتر دستگاه های اجرایی به صورت مجازی امروز ساعت 9 تا 11، 27 آبان ماه 1399 به میزبانی دانشگاه بیرجند برگزار گردید.
 در این جلسه نمایندگان استانداری، سازمان برنامه و بودجه، مرکز تحقیقات کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی و بنیاد نخبگان به بحث و پیشنهاد در خصوص معیارهای انتخاب طرح های برتر و تعداد و نحوه توزیع پژوهشگران برتر پرداختند.

نظرات: